AVÍS LEGAL

A l’empara del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els titulars d’aquesta pàgina web del Parc Tramuntana (www.parctramuntana.com) són les entitats següents:

BlueFloat Energy:

 • Denominació social: BLUEFLOAT ENERGY INTERNATIONAL, S.L.U
 • NIF: B-02674349
 • Domicili social: Calle Velázquez, número 64, 4ª izquierda, Madrid, 28001
 • Correu electrònic de contacte: legal@bluefloat.com
 • Informació registral: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 41048, Folio 105, Sección 8ª, hoja M-727974

 SENER:

 • Denominació social: SENER Renewable Investments, S.A.
 • NIF: A-48024723
 • Domicilio social: Calle cervantes 8 Getxo, 48930, Las Arenas
 • Correu electrònic de contacto: info@sener.es
 • Informació registral: Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 4387, Libro 0, Hoja BI2264.

Aquest projecte està impulsat conjuntament per BlueFloat Energy i SENER (a partir d’ara, “Parc Tramuntana”).

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB DEL PARC TRAMUNTANA

OBJECTE

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les condicions d’ús següents. Li preguem a tota persona que accedeixi a la present pàgina web (d’ara endavant, l’“Usuari”) que les llegeixi atentament. El fet d’accedir al lloc web i navegar pels seus continguts implica que vostè accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

Parc Tramuntana es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquests termes i condicions (entre altres motius, per a adaptacions a novetats legislatives, jurisprudencials o pràctiques comercials), i en aquest cas s’advertirà d’això a l’Usuari en el moment del seu accés a la pàgina perquè els pugui revisar a la seva conveniència.

La declaració de qualsevol d’aquestes estipulacions com a nul·la, invàlida o ineficaç, íntegrament o en part, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que romandran sent vinculants per a les parts.

 

CONTINGUTS

Aquest lloc web conté material preparat pel Parc Tramuntana amb finalitats únicament informatives, sense que se’n exigeixi una subscripció o un registre.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals i/o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat del Parc Tramuntana o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Excepte expressament disposat en el lloc web, qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, inclús qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, requereix la prèvia autorització per escrit del Parc Tramuntana. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’aquesta empresa serà considerat una infracció greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Usuari utilitza aquest lloc web pel seu propi compte i risc. Parc Tramuntana no es responsabilitza dels errors i omissions que puguin haver-hi al contingut del lloc o d’altres als quals es pugui accedir a través d’aquest.

Parc Tramuntana tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Parc Tramuntana no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’Usuari.

En conseqüència, Parc Tramuntana no respon pels danys i perjudicis que tals elements puguin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

Sense perjudici de l’anterior, Parc Tramuntana s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada dels continguts i la informació publicada al lloc web quan aquesta hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

ENLLAÇOS

 • Enllaços entrants

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç cap aquest lloc web haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de Parc Tramuntana.

La inserció d’un enllaç sortint a la pàgina web d’un tercer dirigit a aquest lloc web no implica, en cap cas, la existència de cap relació entre la Firma i el propietari de la pàgina web on s’hagi inserit l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Parc Tramuntana dels continguts o serveis d’aquest.

En tot cas, Parc Tramuntana es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç a aquest lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts de la pàgina web on s’inclogui.

 • Enllaços sortints

El lloc web pot contenir enllaços a pàgines web de tercers. Parc Tramuntana no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs a llocs webs de tercers que es puguin incloure a la pàgina web o pel contingut d’aquests, motiu per el qual l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin les pàgines web en qüestió. Les dites pàgines no estan controlades per Parc Tramuntana, ni estan cobertes per la política de privacitat d’aquest lloc web. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els enllaços proporcionats, els operadors dels llocs en qüestió podran recavar la seva informació personal i utilitzar-la per a finalitats diferents de les es descriuen aquí. Asseguri’s que està conforme amb les polítiques de privacitat d’aquestes pàgines web terceres abans de facilitar qualsevol tipus d’informació personal.

 

LLEI APLICABLE

Els presents termes i condicions de la web es regeixen per la llei espanyola.

 

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

Parc Tramuntana es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i els termes d’ús de la pàgina continguts en aquest, sempre d’acord amb els termes permesos per la legislació espanyola vigent i amb la corresponent comunicació als usuaris, mitjançant la publicació en aquest apartat web.

 

Avís Legal actualitzat el març de 2021.